CNC operater/ka rad u tvrtkama strojne obrade, u pogonima održavanja i proizvodnje strojnih dijelova i uređaja. Stječu se kompetencije za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka rukovanja klasičnim i numerički upravljanim alatnim strojevima u proizvodnji kao i izradi strojnih dijelova pri remontu strojeva i uređaja. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi odgovarajućim računalnim programima, naročito vezanim uz crtanje na računalu (AutoCAD, SolidEge). Koristi se programom za simulaciju koji služi za programiranje CNC stroja i izvođenje 3D simulacija obrade.

Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Trajanje: 158 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA: 6 600,00 kn (875,97 EUR)

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
- minimalno završena trogodišnja srednja škola
- minimalno 17 godina
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova operater/ka CNC strojevima

Ostala dokumentacija: domovnica i rodni list, završna svjedodžba 

Nastavni plan

 Redni broj  Nastavne cjeline    Broj sati  
 Predavanje (pr) Vježbe (vj)  Praktična nastava (pn)  UKUPNO
1. Zaštita na radu 8 - - 8
2.  Uvod u CNC tehnologiju 10 5 - 15
3.  Osnove CNC tokarenja 5 10 10 25
4.  Ciklusi kod CNC tokarenja 5 15  10 30
5.  Osnove CNC glodanja 5 10  10 25
6. Ciklusi kod CNC glodanja 5 15 10 30
7. Završni rad - - 25 25
  Ukupno 38 55  65 158

 

Otvorene su prijave za upis u tečaj koji će početi u 01. mjesecu 2023. godine

(planirani početak tečaja 23.01.2023. godine).

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Tagovi:

Zavarivač/ica spaja metalne dijelove različitim postupcima (TIG, REL ili MIG/MAG) zavarivanja. Zbog velike raširenosti primjene, a koju prate prilično zahtjevni radni uvjeti, zavarivači spadaju među tražena zanimanja. Zavarivač posao obavlja u radioni i izvan nje, tj. na terenu, i prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji kojom su određeni način zavarivanja, alat, strojevi i zaštitna sredstva. Tehnika koja se primjenjuje ovisi o uvjetima primjene ( vremenski uvjeti i sl. ), materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje.

Obrazovni sektor: strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Trajanje osposobljavanja: 150 sati

Cijena tečaja:
 - 8 500,00 (1.128,14 EUR) (REL ili MIG/MAG postupak)
 - 9 000,00 kn (1.194,51 EUR) (TIG postupak)

Uvjeti upisa:
 - završena osnovna škola
 - 16 godina
 - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zavarivanja

Ostala dokumentacija: domovnica i rodni list, završna svjedodžba.

Polaznik nakon završenog tečaja i provjere znanja dobiva uvjerenje o osposobljavanju (upis u radnu knjižicu).

Nastavni plan

 Redni broj  Nastavne cjeline    Broj sati  
 Predavanje (pr) Praktična nastava (pn)  UKUPNO
1. Zaštita na radu 10 0 10
2.  Elementi strojeva 12 12 
3.  Tehnologija spajanja materijala TIG (REL, MIG/MAG) postupkom 36 0 36
4.  Vježbe zavarivanja TIG ( REL, MIG/MAG) postupkom 0 84 84
5.  Praktični uradak  0 8 8
  Ukupno 58 92 150

 

Tečaj počeo 20.09.2022. godine.

Otvorene su prijave za upis u tečaj koji će početi u 01. mjesecu 2023. godine.

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Tagovi:

Projektant/ica računalne mreže kroz primjere, vježbe, diskusije i problemske zadatke omogućuje se ovladavanje vještinama izgradnje i odražavanja mrežnog sustava. Problemski zadaci su vezani uz stvarne situacije, čime se potiče razvijanje logičkih i kreativnih sposobnosti polaznika.

Oblici rada koji se primjenjuju u kombiniranoj nastavi su: skupna nastava (frontalna) u učionici i samostalne vježbe (individualno u učionici i kroz e-learning).

Metode rada obuhvaćaju: usmeno izlaganje instruktora (powerpoint prezentacije, bijela ploča), razgovor, diskusija, demonstracije rada na mrežnoj opremi kroz animacijske i simulacijske elemente, vježbanje i izrada praktičnih radova kroz zadatke.

U dijelu nastave koji se izvodi putem e-lerninga, instruktor prenosi obavijesti i zadatke putem pisanih poruka upućenih polaznicima programa koristeći elektroničku poštu (e-mail).  

Obrazovni sektor: Elektrotehnika i računalstvo

Trajanje: 280 sati

CIJENA OSPOSOBLJAVANJA: 
 - 8 500,00 kn (1.128,14 EUR)
 - 6 000,00 kn (796,34 EUR) (učenici i studenti)

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA
- završena srednja škola
- minimalno 18 godina

Ostala dokumentacija: domovnica i rodni list, završna svjedodžba 

Nastavni plan

 Redni broj  Nastavne cjeline    Broj sati  
 Predavanje (pr) Vježbe (vj)  E-learning (e-la)  UKUPNO
1. Uvod u mrežne tehnologije 25 25 20 70
2.  Koncepti i protokoli usmjeravanja 25 25 20 70
3.  LAN i bežične mreže 25 25 20 70
4.  Pristup WAN mreži 25 25  20 70
   Ukupno 100 100 80 280

 

Otvorene su prijave za idući tečaj.

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Tagovi:

Program izobrazbe za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije
40 sati osposobljavanja

Svrha Programa izobrazbe

Certificirani instalateri nakon uspješno završenog Programa izobrazbe moraju:

  • biti osposobljeni za siguran rad, koristeći potrebne alate i opremu, uz uvažavanja propisa i normi za zaštitu na radu, te prepoznavati potencijalne izvore opasnosti povezane s instalacijom FN sustava;
  • prepoznavati sustav i pojedine komponente sustava, odrediti pozicije za smještaj pojedinih komponenata te fizički raspored i način povezivanja komponenti;
  • odrediti potrebnu površinu za postavljanje fotonaponskog sustava, orijentaciju i nagib modula, uzimajući u obzir mogućnost pristupa, zasjenjenja, dostupnost sunčevog zračenja, nosivost krova, prikladnost sustava za primjenu na konkretnoj lokaciji i klimi;
  • prepoznati različite metode postavljanja modula pogodne za konkretan krov ili odabranu površinu;
  • odabrati potrebnu dodatnu opremu sustava, koja uključuje spojnu opremu, opremu za mjerenje i za zaštitu sustava;
  • primijeniti tehničku dokumentaciju sustava (glavni ili izvedbeni projekt), uključujući određivanje strujnih opterećenja, odabir ispravnih tipova i presjeka vodiča, određivanje nazivnih veličina i lokacija dodatne opreme, odabir prikladne točke priključka.

Ispit za certificiranog instalatera polaže se nakon Programa izobrazbe, osposobljavanje od 40 sati.

Upis polaznika u MGIPU bazu podataka.

Pravilnik: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1646.html

Cijena osposobljavanja:
Program izobrazbe: 4.200,00 kn (557,44 EUR)
Ispit: 1.400,00 kn (185, 81 EUR)

Za prijavu u sljedeću grupu koristite prijavnicu:

Prijavnica
Kontaktirajte nas

Tagovi:
Copyright © Elektrostrojarska škola Varaždin